در این مراسم اززحمات همکار بازنشسته جناب آقای رامین مهردار ساران تقدیر به عمل آمد.