سالن ورزشی شرکت طیف سایپا که مزین به نام سردار شهید حاج احمد کاظمی می باشدباحضور مدیرعامل واعضاء محترم هیئت مدیره افتتاح وبه بهره برداری رسید.دکتر هادی الهی مدیرعامل شرکت ضمن قدردانی از زحمات دست اندرکاران برهمدلی وبکارگیری همه توان در جهت تحقق اهداف سازمان تاکیدنمودند.