بازدید مدیر عامل طیف سایپا از انبار کفش ملی

 

مدیر عامل طیف سایپا جناب آقای دکتر حسین شهریاری روز دوشنبه مورخ 13/12/97 از انبار کفش ملی طیف سایپا بازدید بعمل آوردند و بررسی اطفاء حریق ونیز بازسازی انبار را به مدیران مربوطه تاکید نمودند.