کمک نقدی کارکنان شرکت طیف سایپا به هموطنان سیل زده

به گزارش روابط عمومی شرکت طیف سایپا ، کارکنان شرکت طیف سایپا در اقدامی خودجوش ودر راستای مسئولیت اجتماعی خود نسبت به اختصاص درصدی از حقوق خود به هموطنان سیل زده اقدام کردند .

این کمک ها پس از جمع آوری از طریق ناوگان اعزامی گروه خودرو سازی سایپا به دست عزیزان سیل زده خواهد رسید .