شرکت طیف سایپا موفق به اخذ تقدیر نامه در زمینه HSEEشد

نظر به ارزیابی عملکرد HSEE سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان تهران وبه لحاظ تلاش های موثر ومشارکت فعالانه شرکت طیف سایپا ، این شرکت به عنوان واحد برتر انتخاب شد .

به همین منظور تقدیر نامه ای از سوی رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان تهران جناب آقای مهندس یدالله صادقی به شرکت طیف سایپا اعطا گردید.