پنجمین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو

به گزارش روابط عمومی شرکت طیف سایپا، دکتر علی زاده در حاشیه مراسم پنجمین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو گفت: در حالی در پنجمین میز با تولید دانش فوم پا به میدان مبارزه با تحریم گذاشته ایم که در چهار میز گذشته گروه خودروسازی سایپا نیزشرکت طیف دستاوردهای بزرگی داشته که با بومی سازی دانش فوم ضمن کاهش 30میلیون دلاری ارز بری گام بزرگی در زمینه خود کفایی و تولید فوم برداشته است و با اتکال به خداوند منان سعی وافر داریم تا پایان سال جاری این پروژه ملی را به بهره برداری برسانیم.