حضور مدیر عامل ،عضوهیئت مدیره و پرسنل بسیجی شرکت طیف سایپا برسرمزار شهید گمنام.

به گزارش روابط عمومی شرکت طیف سایپا دراین دیدار مدیر عامل، عضو هیئت مدیره و پرسنل بسیجی شرکت با حضور برسرمزار شهیدگمنام آرمیده در یادمان شهداءشرکت سایپا باذکر زیارت عاشور ونثارگل ادای احترام و تجدیدپیمان کردند.

درپایان بازدیددکتر سعید علی زاده مدیر عامل شرکت طیف سایپا اظهار امیدواری کردند که خدای متعال مارا از ادامه دهندگان راه پررهرو دوستان شهیدمان قرار دهد.انشاالله