خدمات قابل ارائه آزمایشگاه هایی

خدمات قابل ارائه آزمایشگاه های مرجع  براساس استاندارد  ISO/IEC 17025:2005 :

آزمایشگاه های شرکت طیف سایپا به عنوان یکی از مراجع انجام آزمون های مرتبط با سه صنعت   :

1- رنگ های صنعتی و ساختمانی

2-رنگ های خودرویی

3-مواد شیمیایی

براساس آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی ISO,ASTM,ISIRI,PSA,DIN  قابلیت ارائه خدماتی که در فهرست زیر بیان شده است را دارا می باشد :

  آزمایشگاه مرجع مواد شیمیایی

ردیفعنوان آزموننام محصولمحدوده کاربردمرجع
1اندازه گیری چگالی موادشیمیایی     Up to 15000 mm2/s 

ASTMD4052 

INSO 10662

2اندازه گیری PHUp to 14 ASTM E70 
3اندازه گیری اسیدیته آزاد و کل -------- PSA D505312
4اندازه گیری درصد آب با دستگاه کارل فیشر ولومتری-------- ASTM E 203 
5اندازه گیری درصد آب با دستگاه کارل فیشر کولومتریup to 5% 

 ASTM D1123

ISIRI 6226

6اندازه گیری نقطه انجماد --------

 ASTM D 1177

INSO 1442

7اندازه گیری نقطه جوش مایعات خنک کنند موتورUp to 300 °C 

ASTMD 1120

 INSO 1213

 

آزمایشگاه  مرجع رنگ صنعتی و ساختمانی

ردیفعنوان آزموننام محصولمحدوده کاربردمرجع
1تعیین گرانروی با دستگاه کربسرنگها 

40to141 ku

 

ISIRI 5475(clause 5-7)

ASTM D562 Method B

2آزمون اندازه گیری دانسیته روش پیکنومتررنگها وجلاها--------  INSO  6454-1
3زمان خشک شدن سطحی و عمقی رنگUp to 200µm 

ISIRI1700(clause 5-15)

 ISIRI 5475 (clause 5-10)

4تعیین مقدار ماده غیر فراررنگ ها، جلاها وپلاستیک ها Up to 250°CISIRI 5907 
5تعیین دانه بندیپوشرنگها، جلاها و مرکب های چاپUp to 100 µm  INSO 6460
6قابلیت شستشورنگها و جلاها-پوشرنگ امولسیونی بر پایه رزین پلی وینیل استات -------- 

ISIRI 289 (clause 6-7)

ASTM  D2486-17

آزمایشگاه  مرجع رنگ خودرویی

ردیفعنوان آزموننام محصولمحدوده کاربردمرجع
1آزمون سختی رنگ خودرویی  ------- 

 PSAD251298

ASTM D4366

ISIRI 12649

 ISO 1522

2 آزمون ضربه

 1Kg ,2Kg

1m 

ASTMD2794

 ISO 6272
3 آزمون خمش-------  

PSAD251297

ISO 1519 
4آزمون چسبندگی 

PSAD251075

ASTM D3359

ISO 2409

ISIRI 905 
5آزمون مقاومت در برابر رطوبت  Up to 70 °CPSAD271571 
6آزمون مقاومت در برابر پوسته پوسته شدن با پاشش ذرات استیل(چیپینگ)   -------

PSAD241312

ISO 20567

DIN 55996 
7 آزمون جامی شدن (کاپینگ)PSA D251342 
8آزمون تست پوششPSAD551303