شهادت رئیس جمهور محبوب و خستگی ناپذیر آیت الله سید ابراهیم رئیسی.